phone
לפרטים חייגו:
03-6081911
  • לתיאום פגישה עם יוסי וקס והצוות
    ולעלות על נתיב להצלחה
    השאירו פרטים בטופס

דגשים בהסכמים ובחוזים משפטיים

החיים הכלכליים והעסקיים מבוססים לא מעט על חוזים והסכמים, שחותמים ביניהם עסקים וגופים אחרים. ישנם שלושה סוגי חוזים, שבהם נתקל בעל העסק באופן שוטף. הנה כמה דגשים שכדאי לשים לב אליהם במיוחד

הסכם עם העובד – חוזה עבודה

2"הודעה לעובד"

גייסת עובד חדש לעסק? מצוין. סיכמתם מה יהיו תנאיו ושכרו? נהדר. הדבר הראשון שאתה חייב לדאוג לו כעת הוא למסור לו "הודעה לעובד". על פי חוק "הודעה לעובד", (התשס"ב-2002), ההודעה הזו צריכה לכלול את כל המידע שסיכמתם עליו ומידע נוסף, לפי הפירוט הבא:

1. שם המעביד וכתובתו, שם העובד וכתובתו.

2. תאריך תחילת העבודה ומשך העבודה.

3. תיאור עיקרי התפקיד והיקף המשרה.

4. ציון שמו או תפקידו של האדם שאליו העובד כפוף באופן ישיר.

5., שכר העבודה שנקבע, מועד התשלום והדירוג (אם יש צורך).

6. שעות העבודה (מה אורכו של יום העבודה או שבוע העבודה).

7. יום המנוחה השבועי של העובד.

8. תשלומים נוספים של המעביד ושל העובד לתנאים סוציאליים ופירוט הגופים שאליהם המעביד מעביר בפועל את התשלומים.

9. שמו וכתובתו של ארגון העובדים שאליו משתייך העסק (אם חל עליו הסכם קיבוצי).

10. תנאים נוספים מיוחדים (אם קיימים במקום העבודה).את ההודעה יש למסור לעובד תוך 30 יום מיום תחילת עבודתו. אם חל שינוי כלשהו בתנאי ההעסקה שלו, חובה למסור לו הודעה כתובה על כך תוך 30 יום. אי מתן ההודעה הוא עבירה שדינה קנס.

דגשים בהסכם העבודה

בין המעסיק לעובד נוצרת התקשרות חוזית, שמסדירה מערכת הדדית של חובות וזכויות. העובדים זוכים להגנת חוקי עבודה שונים, שחוק "הודעה לעובד" הוא אחד מהם, ולזכויות סוציאליות שונות. בין השאר, זכאי העובד למנוחה שבועית, לדמי חופשה, לדמי מחלה, לדמי הבראה ועוד. החוק מבקש לעגן את כל ההסכמות שבין המעסיק לעובד בצורה כתובה, למקרה שאין ביניהם הסכם עבודה מסודר. גם בית המשפט מייחס משקל רב לכוונת הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי בהתקשרות החוזית הכתובה.מבחינת המעסיק, חשוב לכלול בחוזה ההעסקה את הסעיפים הבאים:- פירוט תחולת השכר.- פירוט נסיעות והוצאות.- פירוט שעות העבודה.- חוזה אמון אישי.- הסכם סודיות ואי תחרות (תקופת צינון).- זכויות קניין רוחני.- התחייבות לא לקיים קשר עסקי עם ספקים ולקוחות (גזל לקוחות וספקים).

הסכם עם הלקוח – הסכם מכר

בכל הסכם מכר של ספק עם לקוחו יש מרכיב חוזר: הספק מקנה ללקוח נכס (או סחורה) תמורת תשלום. למעשה, ההסכם מעביר ללקוח את הבעלות על הנכס, עוד לפני אקט המסירה הפיזית, מתוך רצון חופשי והסכמה של הספק להעביר את זכות ה"בעלות". לעיתים, כוללת הסכמה זו גם כוונה להעביר זכויות קנייניות אחרות, כגון: "שכירות", "שאילה" וכיו"ב."חוק המכר" (התשכ"ח-1968) הוא החוק המרכזי בעניין עסקאות מכר והוא מאגד בתוכו את מרבית ההוראות וההגנות החלות על עסקאות אלה. עם זאת, ייתכן כי הצדדים לעסקה יסכימו לכך שהוראות החוק לא יחולו על העסקה, בין שההסכמה מפורשת ובין שהיא משתמעת (מתוך נוהג קיים בעסקאות דומות או נוהג כללי מקובל). עסקאות מכר אינן מסתכמות בהעברת זכויות הקשורות בנכסים מוחשיים בלבד, אלא כוללות גם העברת זכויות קניין רוחני, ובהן: פטנטים, מוניטין, זכויות יוצרים וסודות מסחריים.בכל הסכם מכר יש להקפיד, בין השאר, על ההתחייבויות של כל צד:1. הצהרת המוכר, כי הנכס נקי מכל שעבוד, משכון או כל התחייבות אחרת לצד שלישי; פירוט מלא של הטובין ותכונותיו ותקופת האחריות, וכן הצורה, התנאים, המועד ומקום המסירה.2. הצהרת הקונה, כי הטובין ותכונותיו מתאימים לדרישותיו, ופירוט התמורה הכספית ותנאיה.

הסכם עם הקבלן – התקשרות למתן שירותים
לעיתים, בעל העסק נדרש לבצע עבודה מסוימת, אולם אינו יכול לבצע אותה בעצמו, אם מפני שאין לו או לאחד מעובדיו הכישורים המתאימים לכך או שאינו יכול לפנות זמן לשם כך, כמו: הקמת מחיצת גבס, תיקון מחשב או שליחויות ללקוחות מסוימים. במקרים אלה, הוא שוכר את שירותיו של קבלן חיצוני. מבחינת החוק, יש חשיבות עליונה לכך, שהקבלן אינו מקיים יחסי עובד-מעביד עם מזמין העבודה (אם כי ההבחנה בין עובד בשכר לבין קבלן אינה ברורה וחד-משמעית).על ההתקשרות בין העסק לקבלן יחולו סעיפי "חוק חוזה קבלנות" (התשל"ד-1974). לפי החוק, בעסקאות כאלה, מתחייב צד אחד לספק שירות או לבצע מלאכה ואילו הצד האחר מתחייב לשלם עבור קבלתם. התמורה יכולה להיות כספית, בנכסים או בשירות נגדי, לפי הסכמת הצדדים.

אלה הנקודות שחשוב לעגן בהסכם למתן שירותים:
– רמת השירות.- טיב השירות.- מועד הביצוע.- סוגי העובדים, רמתם ומיומנותם.- רמת הפיקוח על ביצוע השירות.- אי תחולת יחסי עובד-מעביד.- תקופת האחריות.- סוגי הביטוח הנדרשים מקבלן.- סעיף סודיות ומוניטין.- הסבת הסכם.- בוררות.- שינויים וביטולים.

מיומנות מקצועית
הסכם למתן שירותים נועד להסדיר שירות מקצועי, המתבסס על מיומנותו ואמינותו של המבצע. הקבלן, מצידו, ינסה לבצע את העבודה באמצעות עובדיו או קבלני-משנה, אך במקרים אלה, יכול המזמין לנסות ולהשפיע על מיומנות העובדים ורמתם. לפיכך, יש להגדיר בהסכם את סוג השירות ותנאי סף נוספים – סוג העובדים, הכשרתם, רמתם המקצועית וכו' – כדי להתאים את השירות לדרישות המזמין.* מתוך הספר: "מעסק שורד לעסק מצליח – ניהול ללא חריגה בבנק".

עומדים לחתום על חוזה משפטי? אל תעשו זאת מבלי להתייעץ איתנו! חייגו עכשיו 03-6081911!